Pages Navigation Menu

Mai puternici impreuna!

Începe examenul pentru admiterea la Masterat

Acest articol are 5648 vizualizari

a39918695ed014ac_shutterstock_76708813.preview

Licenţiaţii care doresc să-şi continue studiile de masterat trec, din nou, prin febra examenelor. Studiile universitare de masterat contribuie la conturarea unui profil al absolventului care vizează dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive.


Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei organizează a doua sesiune de înscrieri pentru concursul de admitere în Învățământul Universitar de masterat, în perioada 1-14 Septembrie 2016, între orele 9:00-15:00, la Mezaninul corpului A (sub secretariatul facultății).

Pentru înscriere, candidaţii vor pregăti un dosar de admitere conţinând:
●Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii).
●Două fotografii recente (color, format 3x4cm).
●Diplomă de bacalaureat – în original.
●Diplomă de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia – în original.
●Foaie matricolă/suplimentul la diplomă – în original.
●Certificatul de naştere- original si copie (originalul se înapoiază posesorului).
●Certificatul de căsătorie- original si copie (dacă este cazul).
●Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.
●Chitanţa de plată a taxei de înscriere (Cuantumul taxei pentru cea de-a doua sesiune de înscriere este de 125 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB).
●Copie carte de identitate.
●Dosar plic.

Candidaţii care au depus deja un dosar de admitere pentru studii de masterat la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației vor completa doar Fişa de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii).

Sunt disponibile 1100 locuri la programele de masterat, după cum urmează:

Program Masterat

Numărul de credite de studiu transferabile

Advanced Microelectronics/Microelectronică avansată (AM)

120

Advanced wireless communications/Comunicații fără fir avansate

120

Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii (CSIC)

120

Comunicații mobile

120

Comunicaţii multimedia (CMM)

120

Electronică şi informatică aplicată

120

Electronică şi informatică medicală

120

Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații

120

Ingineria informației și a sistemelor de calcul

120

Managementul serviciilor și rețelelor

120

Microelectronică și nanoelectronică

120

Microsisteme

120

Optoelectronică

120

Rețele integrate de telecomunicații

120

Sisteme inteligente pentru transporturi

120

Sisteme telematice pentru transporturi

120

Tehnici avansate pentru imagistica digitală

120

Tehnologii integrate avansate în electronica auto

120

Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei (BIOSINF)

120

Tehnologii multimedia pentru aplicații mobile

120

Tehnologii multimedia pentru producţie de conţinut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor (PCON)

120

Tehnologii software avansate pentru comunicații

120

Telecomunicații

120

 

Probele de concurs
Examenul scris este unic pentru toate programele de masterat de aprofundare, cercetare sau inter-disciplinare ale Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Durata examenului este de 3 ore, iar candidaţii se vor prezenta în sălile de examen la ora 9:00.
Pentru programele de masterat complementar, examenul este oral de tip interviu.
Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în data de 15 septembrie 2016, ora 10:00.
Susţinerea probei de tip interviu pentru programul de masterat complementar de Telecomunicaţii va avea loc  în data de 15 septembrie 2016 ora 10:00 în sala A312.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să se înmatriculeze conform calendarului (în zilele de 16 şi 17 septembrie), în caz contrar vor pierde locul câştigat prin concurs.

Mult succes participanților !

 

 

Lasati un comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

Contact LSE

  • Mesajul trimis va fi vizibil intregului comitet de conducere al organizatiei. In maximum 24 ore veti primi un raspuns.
 

Validare