Pages Navigation Menu

Mai puternici impreuna!

FAQ ADMITERE 2016

1. Unde găsesc informaţii despre admiterea la ETTI?

R: Informaţiile despre sesiunea de admitere pentru studii universitare de licenţă 2016 se găsesc atât la avizierul facultății, cât și pe site-ul acesteia la adresa: http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/admitere-licenta

 

2. Câte ore vor dura probele anul acesta şi câte probleme vom avea de rezolvat?

R: Probele durează 2 ore și ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10:00. La fiecare probă, studentul va avea de rezolvat un set de 15 subiecte de tip grilă.

 

3. Care au fost ultimele medii de admitere la ETTI in sesiunea iulie 2015?

R: Ultima medie la Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii a fost 8,71, ultima medie la Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei a fost 8,61 şi ultima medie la specilizarea cu taxă a fost 8,38.

 

4. Cum se calculează media generală la Examenul de Admitere?

R:

 1. Punctele obţinute la fiecare probă scrisă de concurs se transformă în note, NC (de la 10 la 1), astfel: numărul de puncte primite la o probă se împarte la punctajul maxim ce se poate obţine la proba respectivă, se înmulţeşte cu 9 şi la acest rezultat se adaugă un punct (punctul din oficiu): NC = 1 + 9 ∗ (puncte primite/punctaj maxim)
 2. Media notelor de concurs, MC, este media aritmetică a celor două note de concurs: MC = (NC1 + NC2) / 2
 3. Media generală, MG, se determină cu relaţia: MG = (4 ∗ MC+BAC) / 5 unde BAC reprezintă media examenului de Bacalaureat
 4. Media generală se calculează numai pentru candidaţii care îndeplinesc baremul minim de admitere.

 

5. Ce taxe de inscriere sunt necesare?

R: Potrivit legii, se percepe de la candidaţi, pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, taxa de înscriere în cuantum de 125 lei (RON), stabilită de Senatul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. Aceasta se va achita în perioada înscrierilor (18-23 iulie 2016, între orele 09:00-16:00), în sala A05, corp A – Leu, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Pentru candidaţii care se preînscriu la adresa http://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen și completează toate datele cerute până la data de 17 iulie, ora 23:59, se acordă 10% reducere la plata taxei de înscriere.

 

6. Se acordă scutiri de taxe de înscriere?

R: Sunt scutiţi de plata taxei orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, răniţii în timpul Revoluţiei din decembrie 1989, copiii salariaţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi copiii personalului didactic.
Candidaţii cu situaţie materială foarte grea, în special cei proveniţi din mediul rural, pot fi scutiţi, la cerere, de plata taxei prezentând Decanului facultăţii la care se înscriu la concurs acte doveditoare care să le susţină solicitarea.

 

7. De unde pot lua adeverinţa medicală şi ce trebuie să scrie pe aceasta?

R: Adeverinţa medicală este eliberată de medicul de la liceu sau medicul de familie şi conţine specificarea “sănătos clinic”, “apt pentru înscrierea la facultate”.

 

8. Trebuie să aduc mai multe dosare dacă mă înscriu la mai multe facultăţi din UPB?

R: Dacă te înscrii la mai multe facultăţi din UPB, vei depune un singur dosar cu actele necesare, la facultatea de bază, unde vei plăti o singură taxă de înscriere, indiferent câte facultăți vei selecta ca opțiuni pentru redistribuire.

 

9. ETTI oferă posibilitatea cazării, contra cost, pentru candidaţi şi însoţitori, în perioada admiterii?

R: Cazarea candidaţilor în perioada examenului de admitere este GRATUITĂ şi va fi posibilă în unul din căminele facultății. Mai multe detalii veți afla în perioada de înscriere (18-23 iulie 2016).

 

10. Ce acte conţine dosarul de înscriere?

R: Candidaţii vor depune la înscriere un dosar plic (de hârtie) conţinând următoarele acte:

 1. Trei fotografii recente, tip buletin de identitate (color, format 3×4 cm);
 2. Adeverinţa de bacalaureat în original (pentru promoția 2015-2016) sau diploma de bacalaureat în original;
 3. Foaia matricolă eliberată de liceu (în original);
 4. Copie legalizată după Certificatul de naştere;
 5. Adeverinţa medicală tip eliberată de liceu sau de medicul de familie (în original).

 

11. În ierarhizarea candidaţilor este mai importantă media sau opţiunea?

R: La nivelul facultății, media este prioritară opțiunii.

 

12. Poate altcineva să-mi depună dosarul de înscriere?

R: Dosarul de înscriere se depune personal, deoarece trebuie să semnați fișa de înscriere cu opțiunile făcute de către dumneavostră.

 

13. Dacă m-am înscris la facultate şi între timp vreau să renunţ, primesc dosarul şi taxa îapoi?

R: În perioada de înscriere (18-23 iulie, între orele 9:00-16:00), documentele din dosarul candidatului care dorește să se retragă de la concursul de admitere, i se vor restitui acestuia, împreună cu taxa de înscriere, doar dacă va face o cerere înaintată domnului Decan, în care să specifice acest lucru.

 

14. Unde se află facultatea și cum pot ajunge acolo?

R: Adresa facultății este următoarea: Bd. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Sector 6, București, corp A.
În cazul în care vei veni cu Metroul, stația la care trebuie să ajungi este Politehnica. Indiferent ce ieșire a metroului alegi, vis-a-vis vei vedea mare Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau căminul Leu A (ambele sunt clădiri înalte, nu ai cum să le ratezi când ieși de la metrou).
În cazul în care dorești să folosești RATB-ul, nu te putem sfătui mai mult decât îndemnându-te să folosești site-ul oficial RATB: http://www.ratb.ro/calcul_ruta.php și spunându-ți că următoarele au stații în zona facultății noastre: 69, 336, 61, 62, 139, 136, 105, 90, 93, 1, 11, 35.

 

15. Care este diferenţa între ETC şi CTI?

R: Primele 5 semestre (adică doi ani şi jumătate), toţi studenţii facultăţii studiază aceleaşi materii, indiferent de domeniul de inginerie ales. La sfârşitul anului doi de studiu, studenţii din cadrul domeniului Electronică şi Telecomunicaţii (ETC) vor face alegerea specializărilor. Cei din cadrul domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei vor continua să studieze pe specializarea Ingineria Informației. Alegerea, dar şi posibilitatea de a putea studia la specializarea aleasă se va face după media de absolvire a anului doi.

 

16. Ce specializări conţine domeniul Electronică şi Telecomunicaţii (ETC). Dar domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI)?

R: Specializările din cadrul domeniului Electronică şi Telecomunicaţii (ETC) sunt:
1. Electronică Aplicată (ELA)
2. Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii (TST)
3. Reţele şi Software pentru Telecomunicaţii (RST)
4. Monoelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii (MON)
În cazul domeniului Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI) studiile se vor continua până în anul IV pe specializarea Ingineria Informației.

http://www.electronica.pub.ro/index.php/facultate/435-descrierea-domeniilor-de-studiu

 

17. Candidaţii olimpici au locuri speciale?

R: Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut la olimpiadele şcolare internaţionale distincţii în ultimii patru ani de studii, au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri/granturi alocate, la cerere, în învăţământul superior de stat în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, şi pot urma fără taxe de şcolarizare, cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat.
Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de şcolarizare premiile I, II sau III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pot fi înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de granturi/locuri alocate, în învăţământul superior de stat, în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. Senatul U.P.B. a aprobat lista disciplinelor de la olimpiadele şcolare care sunt luate în considerare: chimie (numai pentru Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor), matematică, fizică, informatică (pentru toate facultățile universității).
Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus vor depune o dată cu dosarul de înscriere, o cerere scrisă la secretariatul facultăţii unde doresc să fie înmatriculaţi. Comisia locală de admitere a facultăţii va decide asupra acestor solicitări pe baza listelor olimpiadelor şi concursurilor, precum şi a listelor nominale cu cei care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale sau premii la olimpiade şcolare de nivel naţional sau pe grupe de ţări, dovedite prin diplomele obținute. Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

 

18. Există locuri speciale pentru Români din Republica Moldova?

R: Da, un număr limitat.

19. Care este programa analitică pentru disciplina Matematică?

R: Pe acest site vei găsi programa analitică pentru disciplina Matematică:
http://admitere.pub.ro/docs/Programa_analitica_MATEMATICA_admitere_licenta_UPB_2016.pdf

 

20. Care este programa analitică pentru disciplina Fizică?

R: Pe acest site vei găsi programa analitică pentru disciplina Fizică:
http://admitere.pub.ro/docs/Programa_analitica_FIZICA_admitere_licenta_UPB_2016.pdf

 

21. Dacă am terminat liceul la un profil uman voi putea alege una din facultățile de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, având în vedere că am studiat matematică sau fizică mai puțin de 4 ani?

R: Desigur, deoarece toate facultățile din cadrul Universității Politehnica din București organizează examen de admitere, prin care se va face selecția candidaților!

 

22. Când se afişează primele liste?

R: Prima afişare a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi de la taxă şi în aşteptare se afișează pe 27 iulie 2016, la ora 9:00, la sediul facultății unde ați dat examen.

 

23. Când se afişează listele finale?

R: Listele finale se vor afişa pe data de 30 iulie 2016, la fiecare facultate, începând cu ora 13.00 (Lista candidaţilor admişi şi înmatriculaţi, pe domenii; Situația locurilor vacante, pe domenii).

 

24. Dacă intru la taxă, pot trece la buget. Cum?

R: Se poate trece pe locurile finanţate de la bugetul de stat după fiecare an de studii în funcţie de performanţele universitare și decizia luată de Consiliul Facultății.

 

25. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu acelaşi punctaj, care sunt criteriile folosite pentru departajare?

R: În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj egal cu cel al ultimului loc la buget, respectiv la taxă, aceştia sunt departajaţi aplicându-se, în ordine, următoarele criterii:
– în ordinea descrescătoare a mediilor notelor de concurs, MC (media de concurs);
– în ordinea descrescătoare a mediilor examenului de Bacalaureat, BAC;
– în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studiu din liceu;

 

26. Dacă în urma admiterii din vară am fost admis la taxă, iar la începtul anului universitar am aflat că sunt la buget este corect?

R: Da, este corect, dacă veți fi anunțat de secretariatul facultății.

 

27. Ce se întâmplă dacă nu confirm locul?

R: Locul neconfirmat într-o etapă este automat atribuit următorului care îndeplinește condițiile pentru acel loc. Candidatul care nu a confirmat locul într-o anumită etapă, pierde acel loc și nu mai are niciun drept de a revendica locul respectiv.

 

28. Cum confirm locul?

R:Se va plăti taxa de înmatriculare de 50 lei, după afișarea rezultatelor, în zilele de 27 iulie și 28 iulie, între orele 9:00-16:00.

29. Ce studiez în timpul facultăţii?

R: În primii ani de licenţă, studenţii au un program comun axat pe discipline de bază, grupate în:
Discipline generale: de matematică (Analiză matematică, Algebră şi geometrie, Matematici speciale, Metode numerice), de fizică şi de chimie.
Discipline fundamentale ale domeniului: de electrotehnică (Bazele Electrotehnicii), de materiale, dispozitive şi circuite electronice (Materiale pentru electronică, Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale, Circuite integrate analogice, Circuite integrate digitale, Microcontrolere), de semnale şi teoria sistemelor (Semnale şi Sisteme, Analiza şi Sinteza Circuitelor, Prelucrarea Digitală a Semnalelor, Microunde), de transmisia informaţiei (Teoria Transmisiunii Informaţiei, Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor), de sisteme electronice de măsură şi control (Măsurări în Electronică şi Telecomunicaţii, Bazele Sistemelor de Achiziţie de Date, Instrumentaţie Electronică de Măsură) etc.
Discipline de tehnologia informaţiei şi ştiinţa calculatoarelor: Programarea calculatoarelor, Structuri de date şi algoritmi, Arhitectura microprocesoarelor, Programare obiect-orientată, Software pentru birotică, Servicii Internet etc.

 

30. De ce să aleg CTI, respectiv ETC?

R: E destul de greu să îți explicăm asta; încă nu am cunoscut persoana care să fi terminat ambele domenii ale facultății, să ne spună și nouă diferența dintre ele. Putem, însă, să te sfătuim să te gândești tu ce îți dorești mai departe. Dacă ești mai pasionat de programare și de tehnologia informației, atunci poate te vei integra mai bine la CTI. Dacă, însă, dorești să îți păstrezi deschise mai multe opțiuni de specializare, locul tău este la ETC. Vei face câte puțin din toate în primii 2 ani și jumătate, cât să descoperi către ce specializare să te îndrepți.

 

31. De ce beneficiez dacă sunt student/studentă la faculatea ETTI?

R: – Reducerile anuale de la CFR, RATB, METROREX.
– Laboratoare dotate cu aparatură de ultimă generatie.
– Laboratoare care aparțin unor companii multinaționale: INFINEON, SAMSUNG, ORANGE, etc. [TUR VIRTUAL LABORATOARE ETTI]
– Școli de vară organizate de facultate în parteneriat cu firme mari din domeniu.
– O echipă tânără, energică, cu dorința de a realiza lucruri minunate pentru studenții ETTI – Liga Studenților Electroniști. Și tu te poți implica și/sau poți participa la diversele evenimente organizate de LSE.

 

32. Daca am fost declarat admis și am primit un loc în cămin aș putea să stau în camera cu alți prieteni?

R: Da, dacă și ei au fost admiși la aceeași facultate, au dreptul de a sta în același cămin și au medie de admitere apropiată de cea obținută de tine.

 

33. Pot să fiu coleg de grupă cu un prieten? Cum fac asta?

R: Da. Pentru acest lucru există 2 variante și anume:
– în jurul datei de 10 septembrie se va putea depune o cerere la secretariatul facultății în care vei menționa acest lucru.
– vei primi un cod unic pe email. Cu acesta te vei loga pe un site (indicat în email) și acolo vei putea alege până la 5 colegi cu care îți dorești să fii în aceeași grupă.
PS: Pentru că ești micuț, îți spunem că 4 grupe formează o serie. Seria este entitatea cea mai mare din facultate. O serie cu predare în limba română are aproximativ 100 de studenți, iar cea cu predare în limba engleză are între 50 și 75 de studenți.

 

34. Care serie e mai ușoară?

R: Nu există serie „ușoară” și serie „grea”. Există, în schimb, studenți care își dau interesul și studenți care nu își dau interesul. Exigența profesorilor este echilibrată, la fiecare serie. Nu uita că, până în anul III, semestrul al doilea, cu toții facem aceleași materii.

 

35. Câtă programare se face?

R: Dacă îi vei întreba pe cei mai mari ca tine, toți îți vor răspunde că inginerul secolului 21 nu este inginer dacă nu știe programare. Dacă ar fi să numărăm, în primele 3 semestre există 3 discipline de programare: Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi și Programare Orientată pe Obiecte. Scopul acestora este de a consolida o bază de cunoștințe pe care să o crești mai târziu, în anii mai mari, în cadrul materiilor de specializare. Prin urmare, programare se face pentru a te ajuta să devii un profesionist desăvârșit în domeniul pe care l-ai ales.

 

36. Facem și lucruri practice?

R: Multe dintre disciplinele din cadrul ETTI au, pe lângă cursuri și seminarii, și laboratoare. În cadrul laboratoarelor vei face lucrări practice, din domenii variate, atât hardware, cât și software. De asemenea, toți studenții facultății, indiferent de specializare, au incluse în programa de studii disciplinele PROIECT1, PROIECT2 și PROIECT3 unde au de realizat ceva practic.

 

37. Prezența este obligatorie la seminarii/laboratoare?

R: Da, este obligatorie.

 

38. Cum sunt tratate fetele la ETTI de către profesori?

R: Hmm, fetele de la ETTI sunt tratate de către profesori exact ca fetele de la FILS, FAIMA sau orice altă facultate din Universitate. Nu tot ce zboară se mănâncă, așa că stai liniștit(ă) – faptul că ești băiat sau fată nu va fi problema ta cea mai mare.

 

39. Cât timp liber ai?

R: Depinde foarte mult de tine, de cum te organizezi și de ceea ce îți propui, însă, numărul de ore pe săptămână este unul decent, care îți lasă timp destul liber. Ca să îți faci o idee, mulți dintre noi își găsesc timp și pentru diferite alte cursuri, pe lângă facultate, plus timp pentru prieteni și ieșiri. Și, să nu uităm, cel mai important, pentru voluntariat :)
De obicei, programul începe la 8-9 (diferă de la serie la serie). Orarul este împărțit pe saptămâni pare și impare, iar cursurile se fac în fiecare săptămână și sunt de 2 sau de 3 ore.

 

40. La ce mă ajută voluntariatul în cadrul LSE?

R: Pe lângă faptul că, din punctul nostru de vedere, voluntariatul te ajută enorm de mult pe plan personal, dezvoltându-ți multe dintre abilitățile ce țin de soft skills, atât de necesare în viață, ținem să-ți prezentăm și un motiv (mai) concret pentru care e bine să faci voluntariat: Din 2014, s-a adoptat Legea Voluntariatului, care atestă activitatea de voluntariat și, mai mult, o punctează. Așadar, în curând, pentru voluntariat, vei primi un număr de puncte de credit, la orice facultate ai fi. Și, dacă tot faci voluntariat, de ce să nu alegi gașca cea mai veselă și familia cea mai unită? Alege Liga Studenților Electroniști pentru că suntem „Mai puternici împreună!”

 

 

Un Comment

 1. 1. Cand aplic la facultate trebuie sa aleg si programul de studiu sau doar domeniul pe care vreau sa il urmez?
  2.Daca nu intru la buget la prima obtiune, dar am media pentru buget la o alta facultate din cadrul politehnicii la care am aplicat dar sunt ocupate locurile cu persoane cu medii mai mici decat mine, pot sa intru la buget?
  Multumesc!

Contact Us

Contact LSE

 • Mesajul trimis va fi vizibil intregului comitet de conducere al organizatiei. In maximum 24 ore veti primi un raspuns.
 

Validare