Pages Navigation Menu

Mai puternici impreuna!

FAQ ADMITERE 2017

1. Unde găsesc informaţii despre admiterea la ETTI?

R: Informaţiile despre sesiunea de admitere pentru studii universitare de licenţă 2017 se găsesc atât la avizierul facultății, cât și pe site-ul acesteia la adresa: http://www.electronica.pub.ro/index.php/admitere/admitere-licenta

2. Câte ore vor dura probele anul acesta şi câte probleme vom avea de rezolvat?

R: Probele durează 2 ore și ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10:00. La fiecare probă, studentul va avea de rezolvat un set de 15 subiecte de tip grilă.

3. Care au fost ultimele medii de admitere la ETTI in sesiunea iulie 2016?

R: Ultima medie la Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii a fost 8,62, ultima medie la Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei a fost 8,59 şi ultima medie la specilizarea cu taxă a fost 8,40.

4. Cum se calculează media generală la Examenul de Admitere?

R:

 1. Punctele obţinute la fiecare probă scrisă de concurs se transformă în note, NC (de la 10 la 1), astfel: numărul de puncte primite la o probă se împarte la punctajul maxim ce se poate obţine la proba respectivă, se înmulţeşte cu 9 şi la acest rezultat se adaugă un punct (punctul din oficiu): NC = 1 + 9 ∗ (puncte primite/punctaj maxim)
 2. Media notelor de concurs, MC, este media aritmetică a celor două note de concurs: MC = (NC1 + NC2) / 2
 3. Media generală, MG, se determină cu relaţia: MG = (4 ∗ MC+BAC) / 5 unde BAC reprezintă media examenului de Bacalaureat
 4. Media generală se calculează numai pentru candidaţii care îndeplinesc baremul minim de admitere.

5. Ce taxe de înscriere sunt necesare?

R: Potrivit legii, se percepe de la candidaţi, pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, taxa de înscriere în cuantum de 125 lei (RON), stabilită de Senatul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. Aceasta se va achita în perioada înscrierilor (10-15 iulie 2017, între orele 09:00-16:00), în sala A05, corp A – Leu, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Pentru candidaţii care se preînscriu la adresa http://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen și completează toate datele cerute până la data de 9 iulie, ora 23:59, se acordă 10% reducere la plata taxei de înscriere.

6. Se acordă scutiri de taxe de înscriere?

R: Sunt scutiţi de plata taxei orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, răniţii în timpul Revoluţiei din decembrie 1989, copiii salariaţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi copiii personalului didactic.

Candidaţii cu situaţie materială foarte grea, în special cei proveniţi din mediul rural, pot fi scutiţi, la cerere, de plata taxei prezentând Decanului facultăţii la care se înscriu la concurs acte doveditoare care să le susţină solicitarea.

7. De unde pot lua adeverinţa medicală şi ce trebuie să scrie pe aceasta?

R: Adeverinţa medicală este eliberată de medicul de la liceu sau medicul de familie şi conţine specificarea “sănătos clinic”, “apt pentru înscrierea la facultate”.

8. Trebuie să aduc mai multe dosare dacă mă înscriu la mai multe facultăţi din UPB?

R: Dacă te înscrii la mai multe facultăţi din UPB care dau examen scris, vei depune un singur dosar cu actele necesare, la facultatea de bază, unde vei plăti o singură taxă de înscriere, indiferent câte facultăți la care se va da examen scris vei selecta ca opțiuni pentru redistribuire. La facultățile unde se susține interviu (Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Ingineria Sistemelor Biotehnice, Știința și Ingineria Materialelor, Chimie Aplicată și Știința Materialelor), va trebui depus câte un dosar și se va plăti câte o taxă de înscriere pentru fiecare astfel de facultate, având posibilitatea să selecteze opțiuni doar de la facultatea la care se organizează concurs pe bază de probă interviu și la care a depus dosarul și a achitat taxa de înscriere.

9. ETTI oferă posibilitatea cazării, contra cost, pentru candidaţi şi însoţitori, în perioada admiterii?

R: Cazarea candidaţilor în perioada examenului de admitere este GRATUITĂ (în perioada 15-22 iulie 2017)  şi va fi posibilă în unul din căminele facultății. Mai multe detalii veți afla în perioada de înscriere (10-15 iulie 2017).

10. Ce acte conţine dosarul de înscriere?

R: Actele pe care trebuie să le depui la Dosarul de Înscriere la Admitere Licență ETTI 2017:

– Trei fotografii (format 3×4 cm, color, pe hârtie MATĂ) – pe spatele căreia vei scrie, în prezența membrilor LSE, Numele, Prenumele și Inițiala tatălui cu MAJUSCULE;

– Diploma sau adeverinţa de bacalaureat (în original sau copie legalizată);

– Foaia matricolă eliberată de liceu (în original sau copie legalizată);

– Copie după certificatul de naştere – nelegalizată, dar cu condiția de a prezenta la depunerea dosarului documentul original;

– Copie după buletin – nelegalizată, dar cu condiția de a prezenta la depunerea dosarului documentul original;

– Adeverinţa medicală tip eliberată recent de liceu sau de medicul de familie (în original);

– Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul).

În cazul în care ați depus actele în original la O ALTĂ FACULTATE, dosarul de înscriere la ETTI trebuie să conțină:

– Trei fotografii (format 3×4 cm, color, pe hârtie MATĂ) – pe spatele căreia vei scrie, în prezența membrilor LSE, Numele, Prenumele și Inițiala tatălui cu MAJUSCULE;

– Copie legalizată după diploma sau adeverinţa de bacalaureat;

– Copie legalizată după foaia matricolă eliberată de liceu;

– Copie după certificatul de naştere – nelegalizată, dar cu condiția de a prezenta la depunerea dosarului documentul original;

– Copie după buletin – nelegalizată, dar cu condiția de a prezenta la depunerea dosarului documentul original;

– Copie legalizată după adeverinţa medicală tip eliberată recent de liceu sau de medicul de familie (în original);

– Copie legalizată după documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul);

– Adeverință eliberată de facultatea la care sunt depuse actele originale, care să ateste prezența lor la facultatea în cauză.

11. În ierarhizarea candidaţilor este mai importantă media sau opţiunea?

R: La nivelul facultății, media este prioritară opțiunii.

12. Poate altcineva să-mi depună dosarul de înscriere?

R: Dosarul de înscriere se depune personal, deoarece trebuie să semnați fișa de înscriere cu opțiunile făcute de către dumneavostră.

13. Dacă m-am înscris la facultate şi între timp vreau să renunţ, primesc dosarul şi taxa înapoi?

R: În perioada de înscriere (10-15 iulie, între orele 9:00-16:00), documentele din dosarul candidatului care dorește să se retragă de la concursul de admitere, și se vor restitui acestuia, împreună cu taxa de înscriere, doar dacă va face o cerere înaintată domnului Decan, în care să specifice acest lucru. Începând cu data de 19 Iulie i se vor restitui doar documentele din dosar, nu și taxa de înscriere achitată.

14. Unde se află facultatea și cum pot ajunge acolo?

R: Adresa facultății este următoarea: Bd. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Sector 6, București, corp A.

În cazul în care vei veni cu Metroul, stația la care trebuie să ajungi este Politehnica. Indiferent ce ieșire a metroului alegi, vis-a-vis vei vedea mare Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau căminul Leu A (ambele sunt clădiri înalte, nu ai cum să le ratezi când ieși de la metrou).

În cazul în care dorești să folosești RATB-ul, nu te putem sfătui mai mult decât îndemnându-te să folosești site-ul oficial RATB: http://www.ratb.ro/calcul_ruta.php și spunându-ți că următoarele au stații în zona facultății noastre: 69, 336, 61, 62, 139, 136, 105, 90, 93, 1, 11, 35.

15. Care este diferenţa între ETTI şi CTI?

R: Primele 4 semestre (adică doi ani), toţi studenţii facultăţii studiază aceleaşi materii, indiferent de domeniul de inginerie ales. La sfârşitul anului doi de studiu, studenţii din cadrul domeniului Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale (ETTI) vor face alegerea specializărilor. Cei din cadrul domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei vor continua să studieze pe specializarea Ingineria Informației. Alegerea, dar şi posibilitatea de a putea studia la specializarea aleasă se va face după media generală de absolvire a celor doi ani de studii.

16. Ce specializări conţine domeniul Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale (ETTI). Dar domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI)?

R: Specializările din cadrul domeniului Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale (ETTI) sunt:

 1. Electronică Aplicată (ELA)
 2. Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii (TST)
 3. Reţele şi Software pentru Telecomunicaţii (RST)
 4. Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii (MON)

În cazul domeniului Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI) studiile se vor continua până în anul IV pe specializarea Ingineria Informației.

http://www.electronica.pub.ro/index.php/facultate/435-descrierea-domeniilor-de-studiu

17. Candidaţii olimpici au locuri speciale?

R: Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut la olimpiadele şcolare internaţionale distincţii în ultimii patru ani de studii, au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri/granturi alocate, la cerere, în învăţământul superior de stat în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, şi pot urma fără taxe de şcolarizare, cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat.

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în unul din ultimii doi ani de şcolarizare premiile I, II sau III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pot fi înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de granturi/locuri alocate, în învăţământul superior de stat, în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi. Senatul U.P.B. a aprobat lista disciplinelor de la olimpiadele şcolare care sunt luate în considerare: chimie (numai pentru Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor), matematică, fizică, informatică (pentru toate facultățile universității).

Absolvenţii de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus vor depune o dată cu dosarul de înscriere, o cerere scrisă la secretariatul facultăţii unde doresc să fie înmatriculaţi. Comisia locală de admitere a facultăţii va decide asupra acestor solicitări pe baza listelor olimpiadelor şi concursurilor, precum şi a listelor nominale cu cei care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale sau premii la olimpiade şcolare de nivel naţional sau pe grupe de ţări, dovedite prin diplomele obținute. Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

18. Există locuri speciale pentru Români din Republica Moldova?

R: Da, un număr limitat.

19. Care este programa analitică pentru disciplina Matematică?

R: Pe acest site vei găsi programa analitică pentru disciplina Matematică:

http://admitere.pub.ro/docs/Programa_analitica_MATEMATICA_admitere_licenta_UPB_2017.pdf

20. Care este programa analitică pentru disciplina Fizică?

R: Pe acest site vei găsi programa analitică pentru disciplina Fizică:

http://admitere.pub.ro/docs/Programa_analitica_FIZICA_admitere_licenta_UPB_2017.pdf

21. Dacă am terminat liceul la un profil uman voi putea alege una din facultățile de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, având în vedere că am studiat matematică sau fizică mai puțin de 4 ani?

R: Desigur, deoarece toate facultățile din cadrul Universității Politehnica din București organizează examen de admitere, prin care se va face selecția candidaților!

22. Când se afişează primele rezultate?

R: Listele vor fi afișate pe 19 iulie 2017, la ora 8:00, la sediul facultății unde ați dat examen.

23. Dacă intru la taxă, pot trece la buget. Cum?

R: Se poate trece pe locurile finanţate de la bugetul de stat după fiecare an de studii susținând din nou examenul de admitere în anul următor.

24. Dacă sunt mai mulţi candidaţi cu acelaşi punctaj, care sunt criteriile folosite pentru departajare?

R: În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj egal cu cel al ultimului loc la buget, respectiv la taxă, aceştia sunt departajaţi aplicându-se, în ordine, următoarele criterii:

– în ordinea descrescătoare a mediilor notelor de concurs, MC (media de concurs);

– în ordinea descrescătoare a mediilor examenului de Bacalaureat, BAC.

25. Dacă în urma admiterii din vară am fost admis la taxă, iar la începtul anului universitar am aflat că sunt la buget este corect?

R: Da, este corect, dacă veți fi anunțat de secretariatul facultății.

26. Ce se întâmplă dacă nu confirm locul?

R: Locul neconfirmat într-o etapă este automat atribuit următorului care îndeplinește condițiile pentru acel loc. Candidatul care nu a confirmat locul într-o anumită etapă, pierde acel loc și nu mai are niciun drept de a revendica locul respectiv.

27. Cum confirm locul?

R:Se va plăti taxa de înmatriculare de 50 lei, după afișarea rezultatelor, în zilele de 19 iulie și 20 iulie, între orele 8:00-18:00.

28. Ce studiez în timpul facultăţii?

R: În primii ani de licenţă, studenţii au un program comun axat pe discipline de bază, grupate în:

Discipline generale: matematică (Analiză matematică, Algebră şi geometrie, Matematici speciale, Metode numerice), fizică şi chimie;

Discipline fundamentale ale domeniului: electrotehnică (Bazele electrotehnicii), materiale, dispozitive şi circuite electronice (Materiale pentru electronică, Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale, Circuite integrate analogice, Circuite integrate digitale, Microcontrolere), semnale şi teoria sistemelor (Semnale şi sisteme, Analiza şi sinteza circuitelor, Prelucrarea digitală a semnalelor, Microunde), transmisia informaţiei (Teoria transmisiunii informaţiei, Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor), sisteme electronice de măsură şi control (Măsurări în electronică şi telecomunicaţii, Bazele sistemelor de achiziţie de date, Instrumentaţie electronică de măsură), etc.

Discipline de tehnologia informaţiei şi ştiinţa calculatoarelor: Programarea calculatoarelor, Structuri de date şi algoritmi, Arhitectura microprocesoarelor, Programare obiect-orientată, Software pentru birotică, Servicii internet, etc.

29. De ce să aleg CTI, respectiv ETTI?

R: E destul de greu să îți explicăm asta; încă nu am cunoscut persoana care să fi terminat ambele domenii ale facultății, să ne spună și nouă diferența dintre ele. Putem, însă, să te sfătuim să te gândești tu ce îți dorești mai departe. Dacă ești mai pasionat de programare și de tehnologia informației, atunci poate te vei integra mai bine la CTI. Dacă, însă, dorești să îți păstrezi deschise mai multe opțiuni de specializare, locul tău este la ETTI. Vei face câte puțin din toate în primii 2 ani și jumătate, cât să descoperi către ce specializare să te îndrepți.

30. De ce beneficiez dacă sunt student/studentă la facultatea ETTI?

R: – Reducerile anuale de la RATB, METROREX.

– Gratuitate pentru studenţi de la CFR.

– Laboratoare dotate cu aparatură de ultimă generatie.

– Laboratoare care aparțin unor companii multinaționale: INFINEON, SAMSUNG, ORANGE, etc. [TUR VIRTUAL LABORATOARE ETTI.

– Practică de vară susținută la firmele de specialitate selectate de facultate.

– Școli de vară organizate de facultate în parteneriat cu firme mari din domeniu.

– O echipă tânără, energică, cu dorința de a realiza lucruri minunate pentru studenții ETTI – Liga Studenților Electroniști. Și tu te poți implica și/sau poți participa la diversele evenimente organizate de LSE.

31. Daca am fost declarat admis și am primit un loc în cămin aș putea să stau în camera cu alți prieteni?

R: Da, dacă și ei au fost admiși la aceeași facultate, au dreptul de a sta în același cămin și au medie de admitere apropiată de cea obținută de tine.

32. Pot să fiu coleg de grupă cu un prieten? Cum fac asta?

R: Da. Pentru acest lucru există 2 variante și anume:

– în jurul datei de 10 septembrie se va putea depune o cerere la secretariatul facultății în care vei menționa acest lucru.

– vei primi un cod unic pe email. Cu acesta te vei loga pe un site (indicat în email) și acolo vei putea alege până la 5 colegi cu care îți dorești să fii în aceeași grupă.

PS: Pentru că ești micuț, îți spunem că 4 grupe formează o serie. Seria este entitatea cea mai mare din facultate. O serie cu predare în limba română are aproximativ 100 de studenți, iar cea cu predare în limba engleză are între 75 și 100 de studenți.

33. Care serie e mai ușoară?

R: Nu există serie „ușoară” și serie „grea”. Există, în schimb, studenți care își dau interesul și studenți care nu își dau interesul. Exigența profesorilor este echilibrată, la fiecare serie. Nu uita că, până în anul III, cu toții facem aceleași materii.

34. Câtă programare se face?

R: Dacă îi vei întreba pe cei mai mari ca tine, toți îți vor răspunde că inginerul secolului 21 nu este inginer dacă nu știe programare. Dacă ar fi să numărăm, în primele 3 semestre există 3 discipline de programare: Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date și Algoritmi și Programare Orientată pe Obiecte, urmând ca în anul III, semestrul I să se susțină un Examen de Certificare de Competențe în Programare.. Scopul acestora este de a consolida o bază de cunoștințe pe care să o crești mai târziu, în anii mai mari, în cadrul materiilor de specializare. Prin urmare, programare se face pentru a te ajuta să devii un profesionist desăvârșit în domeniul pe care l-ai ales.

35. Facem și lucruri practice?

R: Multe dintre disciplinele din cadrul ETTI au, pe lângă cursuri și seminarii, și laboratoare. În cadrul laboratoarelor vei face lucrări practice, din domenii variate, atât hardware, cât și software. De asemenea, toți studenții facultății, indiferent de specializare, au incluse în programa de studii disciplinele PROIECT1, PROIECT2 și PROIECT3 unde au de realizat ceva practic.

36. Prezența este obligatorie la seminarii/laboratoare?

R: Da, este obligatorie.

37. Cum sunt tratate fetele la ETTI de către profesori?

R: Hmm, fetele de la ETTI sunt tratate de către profesori exact ca fetele de la FILS, FAIMA sau orice altă facultate din Universitate. Nu tot ce zboară se mănâncă, așa că stai liniștit(ă) – faptul că ești băiat sau fată nu va fi problema ta cea mai mare.

38. Cât timp liber ai?

R: Depinde foarte mult de tine, de cum te organizezi și de ceea ce îți propui, însă, numărul de ore pe săptămână este unul decent, care îți lasă timp destul liber. Ca să îți faci o idee, mulți dintre noi își găsesc timp și pentru diferite alte cursuri, pe lângă facultate, plus timp pentru prieteni și ieșiri. Și, să nu uităm, cel mai important, pentru voluntariat :)

De obicei, programul începe la 9 (diferă de la serie la serie). Orarul este împărțit pe săptămâni pare și impare, iar cursurile se fac în fiecare săptămână și sunt de 2 ore.

39. La ce mă ajută voluntariatul în cadrul LSE?

R: Pe lângă faptul că, din punctul nostru de vedere, voluntariatul te ajută enorm de mult pe plan personal, dezvoltându-ți multe dintre abilitățile ce țin de soft skills, atât de necesare în viață, ținem să-ți prezentăm și un motiv (mai) concret pentru care e bine să faci voluntariat: Din 2014, s-a adoptat Legea Voluntariatului, care atestă activitatea de voluntariat și, mai mult, o punctează. Așadar, în curând, pentru voluntariat, vei primi un număr de puncte de credit, la orice facultate ai fi. Și, dacă tot faci voluntariat, de ce să nu alegi gașca cea mai veselă și familia cea mai unită? Alege Liga Studenților Electroniști pentru că suntem „Mai puternici împreună!”

Un Comment

 1. 1. Cand aplic la facultate trebuie sa aleg si programul de studiu sau doar domeniul pe care vreau sa il urmez?
  2.Daca nu intru la buget la prima obtiune, dar am media pentru buget la o alta facultate din cadrul politehnicii la care am aplicat dar sunt ocupate locurile cu persoane cu medii mai mici decat mine, pot sa intru la buget?
  Multumesc!

Contact Us

Contact LSE

 • Mesajul trimis va fi vizibil intregului comitet de conducere al organizatiei. In maximum 24 ore veti primi un raspuns.
 

Validare