Pages Navigation Menu

Mai puternici impreuna!

Statut Juridic

STATUTUL LIGII STUDENŢILOR ELECTRONISTI

 

 

CAPITOLUL I

 

Art. 1              Liga studenţilor    este o organizaţie studenţeasca democratica, independenta, nepartizana, cu activitate civica si sindicala.

Art. 2              Liga studenţilor isi propune sa continue tradiţia democratica a studentimii romane, a spiritului universitar romanesc si universal.

 

CAPITOLUL II – Principiile Ligii Studenţilor

 

Art. 3              Principiul libertăţii concretizat in libera circulaţiei a persoanelor si informaţiilor, libertatea de asociere, libertatea cuvântului, libertatea opţiunilor politice si religioase.

Art. 4              Principiul   democraţiei,   concretizat   in   spijinirea   instituţiilor democraţiei, a formelor specifice statului de drept, asigurarea dreptului de a participa la coducerea institutelor de invatamant superior si a societăţii, a dreptului de a protesta prin mijloace democratice.

Art. 5              Principiul competentei care cere ca selecţia in orice activitate sa fie făcuta in funcţie de aptitudini, pregătire profesionala si conduita morala.

Art. 6              Principiul  legalităţii   care  exprima   necesitatea   desfăşurării   in confirmitate cu legile tarii a vieţii societăţii si Declaraţia Universala a Drepturilor Omului.

Art. 7              Principiul nonpartizantului care inseamna nerealierea la nici o ideologie si politica de partid, păstrarea unei atitudini, civice susţinând pluralitatea de opţiuni ideologice si politice.

Art. 8              Principiul non-violentei, care se caracterizează prin refuzul si condamnarea atitudinii violente, promovarea consecventa a dialogului, oricare ar fi natura disputei sau litigiului.

Art. 9              Principiile de mai  sus nu pot fi eliminate din  statutul  Ligii Studenţilor. Eliminarea lor duce la alterarea caracteristicilor fundamentale ale Ligii si atrage după sine schimbarea felului organizaţiei si a denumirii sale.

 

CAPITOLUL III – Activitatea Ligii Studenţilor

 

Art. 10                        Activitatea Ligii se desfăşoară pe baza prevederilor prezentului statut si a programelor de acţiune adoptate de Consiliul Director.

Art. 11                        Liga Studenţilor apară si reprezintă interesle membrilor sai atât in cadrul vieţii universitare cat si in contextul general al vieţii societăţii romaneşti.

Art. 12                        Liga Studenţilor va milita pentru ca membri sai sa fie reprezentaţi corect si eficient in Consiliul Facultăţii de Electronica, Telecomunicaţii şî Tehnologia Informaţiei şi va urmări ca in componenta acestuia studenţii sa reprezinte minim 25% (douăzeci şi cinci la sută) şi să poată face uz de veto.

Art. 13                        Liga  Studenţilor desfăşoară activităţi  cu caracter  profesional, social, cultural-educativ, economic si de angajare civica.

Art. 14                        Pentu realizare scopurilor sale ,Liga Studenţilor poate folosi petiţia, negocierea si greva.

Art. 15                        Liga   Studenţilor   poate   sa   susţină   prin   mijloace   statutare revendicările democratice ale altor organizaţii sau persoane si sa ia atitudine împotriva încălcării drepturilor omului si mormelor social-politice democratice.

 

CAPITOLUL IV – Componenta Ligii Studenţilor

 

Secţiunea A – membrii

Art. 16                        In componenta Ligii  Studenţilor intra urmatoarelecategorii  de membrii: a.membri, b. membri seniori, c. membri aspiranţi, d. membri de onoare.

Art. 17                        Membrii pot fi studenţi ai Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, indiferent de sex, rasa, naţionalitate, convingeri politice si confesiune religioasa, care cunosc si aplica prezentul statut.

Art. 18                        Membrii care nu sunt studenţi ai facultăţii mai sus menţionate, se pot afilia Ligii Studenţilor Electronişti după ce îndeplinesc toate cerinţele menţionate în Art. 22 şi susţin interviul cu o comisie de evaluare alcătuită din membrii Consiliului Director.

Art. 19                        Calitatea de membru nu este formala, ea presupune implicarea in activitatea Ligii Studenţilor. Ea se obţine la cerere, prin luarea la cunoştinţa a statutului, si semnarea adeziunii si se păstrează prin participarea angajata si consecventa la activitatea Ligii Studenţilor.

Art. 20                        Calitatea de membru al Ligii Studenţilor este incompatibila cu cea de membru al altei organizaţii sindicale studenţeşti.

Art. 21                        Calitatea de membru inceteaza :

 1. la cerere;
 2. la pierderea calităţii de student sau la maximum 12 luni de la incheierea studiiilor;
 3. in cazurile prevăzute de articolul 20;
 4. prin hotărâri de excludere din Liga Studenţilor pentru fapte ce contravin statutului.

Art. 22                        Hotărârea de excludere este luata de Consiliul Director al Ligii Studenţilor.

Art. 23                       Membrii seniori pot fi profesori şi absolvenţi ai facultăţii, care doresc să participe la activitatea Ligii Studenţilor Electronişti. Calitatea de membru este acordată la cerere de Consiliul Director al Ligii Studenţilor Electronişti, însă membrii seniori nu pot face parte din Consiliul Director.

Art. 24                        Membrii inactivi sunt persoanele care au depus o cerere de adeziune şi sunt luaţi în evidenţă de Liga Studenţilor Electronişti, dar care nu participă activ la  proiectele derulate de Liga Studenţilor Electronişti.

Art. 25                        Membrii aspiranţi pot fi elevii sau studenţii unor entităţi de stat(Liceu, Colegiul Naţional sau Facultate)

Art. 26                        Pentru formele de organizare a membrilor seniori si aspiranţi, Conferinţa   Reprezentanţilor   sau   Consiliului   vor   stabili   modalităţi   specifice,   in conformitate cu statultul Ligii Studenţilor.

Art. 27                        Prevederile art.  19 si 21, punctele a si d se aplica si in cazul membrilor seniori si aspiranţi.

Art 28 (1)        Membri de onoare pot fi persoane cu merite excepţionale fata de ambianta universitara, personalităţii care prin activitatea lor constituie un exemplu de civism, spirit democratic si patriotism.

(2) Din categoria membrilor de onoare fac parte şi membrii care au deţinut o funcţie de conducere sau au avut o activitate excepţională în cadrul Ligii Studenţilor Electronişti.

Art. 29                        Calitatea de  membru  de  onoare  esta acordata de Consiliul Director al Ligii Studenţilor.

 

Secţiunea B   – Drepturi, obligaţii si sancţiuni ale membrilor

Art. 30                        Membrii Ligii Studenţilor au următoarele drepturi:

 1. Sa participe la activităţile Ligii Studenţilor;
 2. Sa utilizeze baza materiala a Ligii Studenţilor;
 3. Sa aleagă si sa fie ales la orice nivel;
 4. Sa-si exprime liber punctul  de vedere cu privire  la orice problema referitoare la Liga Studenţilor;
 5. Sa se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamaţii la orice nivel al Ligii Studenţilor si sa primească răspuns;
 6. Sa aibă acces la mijloacele de informare deţinute de Liga Studenţilor in condiţiile stabilite prin regulamente de funcţionare;
 7. Sa beneficieze de toate formele de apărare, sprijin, ajutoare ce stau la indemana Ligii Studenţilor;
 8. Sa renunţe la calitatea de membru al Ligii Studenţilor;

Art. 31                        Membri Ligii Studenţilor au următoarele obligaţii:

 1. Sa respecte statutul Ligii Studenţilor;
 2. Sa contribuie la îndeplinirea scopurilor Ligii Studenţilor;
 3. Sa participe la intrunirile ordinare si extraordinare in cadru organizatoric propriu;
 4. Sa aplice hotărârile luate si sa se solidarizeze activ cu acţiunile stabilite statutar in cadrul Ligii;
 5. Să nu angajeze Liga Studenţilor Electronişti în nicio activitate fără a avea consimţământul Consiliului Director şi mandat din partea forurilor în drept..

Art. 32                        Membrii aspiranţi au aceleaşi drepturi si obligaţii cu excepţia art.30 pct. c si art.31 pct. c.

Art. 33                        In cazul nerespectarii prevederilor statutare membrii LSE pot primi următoarele sancţiuni pronunţate de CLSE:

 1. a) Avertisment
 2. b) Suspendare
 3. c) Excludere

 

CAPITOLUL V – Structura organizatorica si de reprezentare a Ligii Studenţilor Electronisti

 

Art. 34                        In    organizarea    sa    Liga     Studenţilor    urmează    structura universitara tradiţionala.

 1. Organizarea la nivelul anilor de studiu – Organizaţia de an.

Art. 35                        Pentru a face cunoscută activitatea Ligii Studenţilor Electronişti tuturor studenţilor, anual, se formează un grup al reprezentanţilor de an.

Art. 36                        Grupul reprezentanţilor de an este format din persoane din fiecare an de studiu şi va fi denumit organizaţie de an.

Art. 37                        Persoanele care fac parte din organizaţia de an sunt membri în Liga Studenţilor Electronişti şi respectă prezentul statut.

Art. 38                        Persoanele menţionate în art. 39 şi art 40 sunt alese în funcţie de procentajul obţinut în urma celor două categorii de evaluare:

 1. vot secret al tuturor membrilor din anul respectiv care deţin legitimaţia de membru;
 2. interviu cu Consiliul Executiv al Ligii Studenţilor Electronişti.

Art. 39                        Grupul   de   reprezentanţi   ai   organizaţiei   de   an   se   intrunesc saptaminal. Reprezentanţii aleşi vor fi împuterniciţi de către membrii fiecărui an universitar printr-un mandat de reprezentare.

Art. 40                        Reprezentanţii de an sunt datori  să informeze şi să ofere consultaţii tuturor colegilor de an cu privire la activitatea Ligii Studenţilor Electronişti.

 1. Organizarea la nivel de facultate – Consiliu

Art. 41 (1)      Organismul repezentativ si de coordonare al Ligii Studenţilor este Consiliul.Din Consiliu fac parte cite doi reprezentanţi ai organizaţiei de an.Modificarea acestui articol duce la alterarea caracteristicilor fundamentale ale Ligii si atrage după sine schimbarea felului organizaţiei si a denumirii sale.

(2)        Consiliul Director conduce direct activitatea departamentelor şi serviciilor oferite de Liga Studenţilor Electronişti.

Art. 42            (1)      Consiliul Executiv este  format din presedinte, doi vicepreşedinţi şi doi secretari

(2)        Consiliul Executiv este propus de preşedintele organizaţiei şi ales prin vot secret în urma sedinţei Consiliului Director.

Art. 43(1)        Consiliul conduce direct activitatea departamentelor si serviciilor. Membrii Consiliului Executiv au putere de decizie şi drept de semnătură, însă deciziile lor trebuie ratificate de Consiliul Director.

(2)        Consiliul se intruneste saptaminal.

Art. 44 (1)       Adoptarea unei hotărâri se face cu majoritatea simplă a membrilor Consiliului Director. În caz de egalitate votul decisiv îl are preşedintele LSE.

(2)        In situaţii deosebite sau la cererea a cel puţin 2/5 din membri; Consiliul Director convoacă Adunarea Generala.

 1. Consiliul Consultativ (Board of Advisors) al repezentantilor Ligii Studenţilor Electronisti

Art. 45 (1)       Board of Advisors este format din membrii Ligii Studenţilor Electronişti care au avut funcţii de conducere în organizaţie.

(2)        Board Of Advisors are dreptul de a dizolva conducerea Ligii Studenţilor Electronişti în cazul în care aceasta încalcă, în mod succesiv, principiile după care organizaţia se ghidează.

(3)        Board Of Advisors are rol de sfătuire, supervizare. Anual, Consiliul Director prezintă un raport de activitate al organizaţiei.

Art. 46                       În condiţiile în care un membru îşi încetează funcţia de conducere în Liga Studenţilor Electronişti, acesta poate fi propus de către Consiliul Director pentru calitatea de membru al Board Of Advisors, urmând ca această entitate să îşi exprime prin vot acceptarea noului membru. În caz de vot egal, preşedintele LSE în curs are votul final.

 1. Comisia de cenzori

Art. 47(1)        Comisia de cenzori este desemnată de către Consiliul Director şi cuprinde 1 membru titular.

(2)        Comisia de cenzori este subordonată numai Consiliului Executiv, căruia îi prezintă raportul de activitate.

Art. 48                        În atribuţiile Comisiei de cenzori intră: verificarea activităţii Consiliului Director, verificarea caracterului statuar al tuturor activităţilor şi acţiunilor întreprinse de Liga Studenţilor Electronişti, urmărirea modalităţilor de utilizare a patrimoniului Ligii Studenţilor Electronişti.

Art. 49                        Consiliul Director si Organismul repezentativ sunt obligate sa acorde comisiei de cenzori tot sprijinul si sa-i pună la dispoziţie intreaga documentaţie si arhiva Ligii.

 

E.Atribuțiile Consiliului Executiv şi Coordonatorilor de Departamente

Art. 50(1)        Președintele Ligii Studenților Electroniști are următoarele atribuţii:

 1. Coordonează întreaga activitate a Ligii Studenților Electroniști, a Consiliului Director și a Consiliului Exectiv pe perioada mandatului încredințat;
 2. Asigură continuitatea şi permanenţa activităţii organizaţiei;
 3. Răspunde de gestiunea şi coordonarea activității operative a asociației, de respectarea legilor statului român şi hotărârilor Consiliului Director;
 4. În lipsa Preşedintelui, atribuțiile sale sunt preluate de cei 2 Vicepreşedinţi, aceștia constituind Corpul Prezidențial Interimar. În situația de absență a Preşedintelui, cât şi a Vicepreşedinților, atribuțiile Corpul Prezidențial Interimar pot fi alcatuit din cei 2 Secretari Generali LSE sau, în situații excepționale și doar cu aprobarea Consiliului Director, Preşedintele poate delega 2 membri ai Consiliului Director; în oricare dintre situații, Corpul Prezidențial Interimar poate lua decizii doar prin acordul ambilor membri, iar in cazul in care nu se poate stabili un acord, decizia este supus la vot in cadrul Consiliului Director;
 5. Toate operațiunile financiare derulate de asociație vor fi semnate de Preşedinte sau de persoanele expres împuternicite de acesta;
 6. Convoacă ori de câte ori este necesar Consiliul Executiv şi Consiliul Director;
 7. Președintele LSE are drept de veto absolut pentru orice decizie luată de Consiliul Director LSE;

(2)        Durata unui mandat al preşedintelui organizaţiei este de 12 luni;

(3)        Demiterea preşedintelui se face la propunerea unui membru având funcţie în Consiliul Executiv, Consiliul Director, Board of Advisors iar în eventualitatea obţinerii unui vot de peste 75% în favoarea demiterii acesta îşi pierde calitatea de preşedinte.

(4)        În eventualitatea demiterii preşedintelui, Consiliul Director va supune la vot accederea în funcţia de  preşedinte interimar a unuia dintre membrii Consiliului Executiv. Preşedintele interimar este obligat să organizeze alegeri pentru funcţia de preşedinte în maxim 2 luni.

(5) Se poate denumi loc vacant pentru postul de Preşedinte al Ligii Studenţilor Electronişti atunci când:

 1. a) Mandatul preşedintelui în curs s-a sfârşit;
 2. b) Preşedintele demisionează, anunţându-şi cu cel puţin o lună inainte dorinţa de a pleca din funcţia actuală;
 3. c) Preşedintele este demis din functie;

Art. 51 (1)       Vicepreședintele Ligii Studenţilor Electronişti are următoarele atribuții:

 1. Participă la toate sedintele Consiliului Director;
 2. Susţine activitatea presedintelui;
 3. Reprezintă preşedintele în atribuţiile lui atunci când acesta lipseşte.

 

(2)        Durata unui mandat al vicepreşedintelui organizaţiei este de 12 luni;

(3)        Vicepreşedintele este propus de către preşedinte şi ales prin vot secret în cadrul sedinţei  Consiliului Director.

Art. 52 (1)       Secretarul Ligii Studenţilor Electronişti are următoarele atribuții:

 1. urmăreşte aducerea la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Director;
 2. elaborează materialele pentru şedințele Consiliului Director;
 3. este “purtătorul de cuvânt” al Consiliului Director şi Preşedintelui acestuia în raportul cu alte instituții, cu autoritățile de stat, locale sau centrale, cu organe sau organizații guvernamentale sau neguvernamentale, interne şi internaționale, cu personae juridice şi fizice, în limitele stabilite de Consiliul Director, Preşedinte sau înlocuitorul acestuia;
 4. se îngrijeşte de ținerea tuturor documentelor, registrelor şi evidențelor asociației.

(2)        Durata unui mandat al secretarului organizatiei este de 12 luni.

Art. 53(1)        Coordonatorul de departament din cadrul Ligii Studenţilor Electronişti are următoarele atribuții:

 1. să coordoneze proiectele/evenimentele organizate în cadrul departamentului;
 2. să participe la toate şedinţele Consiliului Director;
 3. să comunice toate deciziile sau problemele apărute în departament atât Consiliului Director cât şi Consiliului Executiv;
 4. să propună şi să implementeze proiecte noi.

(2)        Durata unui mandat al coordonatorului de departament din cadrul organizaţiei este de 12 luni.

(3)        Se ia decizia alegerii unui nou coordonator de departament atunci când:

 1. a) Mandatul coordonatorului de departament în curs s-a sfârşit;
 2. b) Coordonatorul de departament demisionează, anunţându-şi cu cel puţin o lună înainte dorinţa de a pleca din funcţia actuală;
 3. c) Coordonatorul de departament este demis din funcţie de către Consiliul Executiv.

Art. 54                        Un membru al Ligii Studenţilor Electronişti care face parte din Consiliul Executiv sau are funcţia de coordonator de department nu poate ocupa funcţia mai mult de 4 mandante.

 

 

 1. Departamentele Ligii Studenţilor

Art. 55                        Petru eficienta acţiunilor Ligii se infiinteaza departamente, secţii si instituţii subordonate acestora.

Art. 56            (1)       Departamentele sunt organizate şi conduse de către un membru LSE ce este numit Coordonatorul departamentului. Coordonatorii departamentelor sunt împuterniciţi de către Consiliul Director şi Consiliul Executiv şi răspund în faţa acestora de activitatea lor.

(2) Alegerea coordonatorului de departament se face prin vot ponderat, în felul următor: 40% Consiliul Executiv LSE, 30% Coordonatorul de departament afla încă în activitate, 15% Membrii departamentului, 15% Consiliul Director LSE. Procesul de alegere al unui nou coordonator de departament este organizat de Coordonatorul de departament în activitate, împreună cu cei 2 secretari generali LSE.

Art. 57                        Activitatea departamentelor, a secţiilor si instituţiilor subordonate este organizata conforma regulamentelor si instrucţiunilor stabilite de Conferinţa Generala sau de Consiliu.

 1. Departament Cultural

Art. 58                        Departamentul Cultural organizează activitatea cultural-artistică a Ligii Studenţilor Electronişti, constituită din serate, piese de teatru, concerte, seri culturale și de proiecții video, sau alte activități cu caracter umanist adresate stundeţilor. De asemenea, Departamentul Cultural este responsabil de organizarea evenimentelor tradiționale (ex. Crăciun, Anul Nou), festivități, precum și workshop-uri de confectionare manuala a produselor decorative.

 1. Departament Imagine&Design

Art. 59                        Departamentul Imagine&Design este responsabil de realizarea și imprimarea materialelor grafice (foto, video sau imagini) utilizate în cadrul proiectelor derulate de LSE, de derularea activităților de pregătire a membrilor din punct de vedere tehnic pentru a realiza aceste materiale (prin organizarea de traininguri specializate), precum și de organizarea competițiilor de specialitate (foto, video, grafică) adresate în special studenților ETTI. De asemenea, departamentul Imagine&Design este principala entitate responsabilă de imlementarea brandingul organizației, precum și de respectarea normelor de branding stabilite împreună cu Departamentul PR și aprobat de Consiliul Director.

Art. 60                        Liga nu recunoaşte in problemele profesionale universitare nici o alta autoritate ca fiind superioara Consiliului Facultăţii si Senatului, forurilor de conducere democratica a studenţilor si profesorilor.

 

3.Departamentul IT

Art. 61                        Departamentul IT este responsabil de dezvoltarea, implementarea şi administrarea tuturor soluţiilor software (servicii web, de email sau baze de date) utilizate în cadrul activităţilor Ligii Studenţilor Electronişti, precum şi de suportul tehnic oferit membrilor sau partenerilor LSE sau Facultății, în utilizarea acestor soluţii. De asemenea, departamentul IT este responsabil de derularea activităților de pregătire a membrilor din punct de vedere tehnic și de gestionarea comunităţilor online LSE precum şi de organizarea primului concurs de idei şi aplicaţii mobile dedicat elevilor de liceu şi studenţilor din România, prin intermediul proiectului MobilPRO.

 1. Departament Învăţământ

Art. 62                        Departamentul Învăţământ organizează evenimente profesionale împreună cu Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, dezbate programa şi structura disciplinelor de învăţământ şi prezintă propunerile membrilor Ligii Studenţilor Electronişti care vor fi supuse atenţiei Consiliului Facultăţii şi Senatului Universității, sprijină cercurile şi activitatea de cercetare ştiinţifică şi creativă a studenţilor, urmăreşte respectarea principiului competenţei în relaţiile interuniversitare, acordarea echitabilă a burselor de studiu, desfăşurarea corectă a examenelor şi organizarea schimburilor universitare. De asemenea, Departamentul Învățământ este responsabil de organizarea sistemul de reprezentare a studenților la nivel de grupă/serie/an de studiu, prin stabilirea, centralizarea si comunicarea cu de șefii de grupa, respectiv tutorii de an.

 1. Departamentul de Logistică

Art. 63                        Departamentul de Logistică se ocupă de gestionarea şi întreţinerea tuturor bunurilor materiale ce aparțin Ligii Studenţilor Electronişti. Responsabilitatea acestui departament este de a organiza un cadru logistic favorabil derulării proiectelor LSE, precum și de administrarea spațiilor in care organizația iși desfașoară activitatea.

 1. Departamentul PR

Art. 64                        Departamentul PR (Public Relations) reprezintă interfața organizației cu partenerii si colaboratorii acesteia. Misiunile acestui departament este de a promova imaginea LSE atât în mediul academic-universitar, cât și în rândul publicului larg, de a crește constant numărul de contacte ale LSE, în zonele de interes trasate de Consiliul Director și de a facilita procesul prin care Consiliul Director stabilește relații de colaborare cu entitățile externe. Departamentul PR este principala entitate ce realizeaza conceptul de branding LSE și este principalul administrator al mediilor virtuale vizibile în exteriorul organizației.

 1. Departamentul Sportiv

Art. 65                        Departamentul Sportiv este responsabil de organizarea tuturor activităților cu tematică sportivă dedicate în special studenților Facultății de ETTI (competiții sportive interne, administrarea spațiilor dedicate activităților sportive din cadrul campusului Leu, promovarea și proiectarea publică a evenimentelor sportive de importanță națională). Misiunea acestui departament este de a promova un stil de viață activ, sănatos și echilibrat, prin derularea constantă a campaniilor de susținere a activităților sportive și prin organizarea anuală a evenimentului Aleargă pentru Viață.

 

 

CAPITOLUL VI – Patrimoniul Ligii Studenţilor

 

Art. 66                        Patrimoniul Ligii este alcătuit din bunuri materiale si sume de bani. Valorile din acest patrimoniu pot proveni din: donaţii, cotizaţii, organizarea manifestărilor artistice, sportive, compartimente lucrative, precum si din alte surse licite.

Art. 67                        Aceste valori vor fi utilizate pentru realizarea scopurilor Ligii, fiind interzisa distribuirea lor către membri altfel decât sub forma ajutorului social, sau pentru munca prestata in compartimentele lucrative.

Art. 68                        In cazul desfiinţării Ligii o comisie va restitui bunurile primite in folosinţa de la alte organizaţii sau instituţii, va achita datoriile existente la acel moment, iar restul va fi cedat facultăţii de electronica.

 

CAPITOLUL VII – Relaţiile Ligii Studenţilor

 

Art. 69                        Liga militează pentru unitatea mişcării studenţeşti din România si actioneaza constructiv si colegial in vederea constituirii unei Ligi a Studenţilor la nivel naţional.

Art. 70                        Liga poate forma impreuna cu alte organizaţii studenţeşti structuri confederative, in condiţiile unei depline independente si respectării prevederilor art. 3-8 din statut.

Art. 71                        Liga   militează   pentru   strângerea   legaturilor   pe   baza   de independenta si egalitate cu alte organizaţii ale tineretului, sindicate muncitoreşti, cu alte organizaţii demografice. De asemenea, va intretine rlelatiile de colaborare cu organizaţiile studenţeşti internaţionale, fiind posibil a afilierea la acestea, in condiţiile respectării propriului statut.

 

CAPITOLUL VIII-Dispozitii finale

 

Art. 72                        Liga se va desfiinţa atunci când numărul membrilor va scădea sub 5.

Art. 73                        Nu  poate  fi  dizolvata  sau activitatea ei  suspendata  pe  cale administrativa.

Art. 74                        Liga înfiinţează tipografie, editura si publicaţii proprii, posturi de radio si TV.

Art. 75                        Liga organizează si administrează unităţi economice si culturale proprii.

Art. 76            (1)      Liga are sigiliu, insigna si drapel propriu.

(2)        Liga recunoaşte acronimul LSE şi se identifică cu acesta.

Art. 77                        Liga acorda distincţii si diplome de merit.

Art. 78                        Liga   are   sediul   in  Bucureşti,   Facultatea   de  Electronica   si Telecomunicaţii.

Art. 79                        Prezentul  statut intra in vigoare prin adoptarea lui  de către Consiliul Director şi Consiliul Executiv.

Contact Us

Contact LSE

 • Mesajul trimis va fi vizibil intregului comitet de conducere al organizatiei. In maximum 24 ore veti primi un raspuns.
 

Validare